logo kurt thomsen
top vedligeholdelse

Behandling af persondata

Oplysninger om persondata til kunder

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale mellem Kunde og CVR-nr. _25898559_ Anlægsgartner Kurt Thomsen

Oversigt:

1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

1. Generelt

Gennem din aftale med firmaet indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttel-seslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuvæ-rende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplys-ningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Firmaet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med firmaet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, te-lefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen. 

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kun-de samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af afta-len, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med fir-maet består.

Når du køber en service hos firmaet, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive op-bevaret hos firmaet i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, ma-terialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysnin-gerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vo-res aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herun-der eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Selskabet og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imid-lertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samar-bejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos firmaet ret til at få firmaets bekræftelse på, om person-oplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personop-lysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til firmaet (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af firmaet uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af firmaet uden unødig forsinkelse, hvis firmaet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt firmaet i henhold til gældende lovgivning er for-pligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplys-ninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i firmaets IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

I tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale giver vi dig besked i form af et tillæg til vores aftale.

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos firma-et, skal du rette henvendelse til Kurt Thomsen på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informati-oner der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over firmaets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med venlig hilsen

Anlægsgartner Kurt Thomsen

Senest revideret: Januar 2018 
Næste revision: Senest Januar 2019

Har du spørgsmål eller ønsker du et tilbud?

Kontakt os uforpligtende, hvis du har spørgsmål vedr. din have eller ønsker svar om vedligeholdelse af arealer omkring din virksomhed.

Ring 2086 9480

eller

Send os en mail

kurt thomsen

Kurt Thomsen
Anlægsgartner